Quy tắc cách thêm ED trong tiếng Anh vào sau động từ quá khứ đơn

Hướng dẫn quy tắc cách thêm ED trong tiếng Anh, tức thành lập thì quá khứ cho động từ có quy tắc với ví dụ minh họa cụ thể rất dễ nhớ. Chúng ta thêm ED trong nhiều trường hợp, như thành lập Động Tính Từ (participial adjective) để thành tính từ, hay dùng trong câu bị động “The cat was punished – Con mèo bị phạt”. Nhưng thông thường nhất, chúng ta thêm ED vào động từ trong thì quá khứ đơn hoặc quá khứ phân từ (như thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, câu bị động).

Quy tắc cách thêm ED trong tiếng Anh vào sau động từ quá khứ đơn
Quy tắc thêm ED trong tiếng Anh với động từ có quy tắc

Quy tắc thêm ED trong tiếng Anh rất đơn giản, nhưng một số động từ bất quy tắc thì bạn phải tự học thuộc lòng từng trường hợp, chứ không áp dụng cách thêm ED vào động từ có quy tắc mà ChuyenNgu.Com đưa ra dưới đây. Ngoài ra, bạn sẽ biết thêm về cách phát âm sao cho chuẩn nhất.

Quy tắc thêm ED vào sau động từ trong tiếng Anh

1.Theo quy tắc chung, chúng ta chỉ việc thêm ED vào sau động từ để thành lập dạng quá khứ.

Look → looked
Happen → happened
Work → worked
Start → started
Learn → learned

2.Những động từ tận cùng bằng E (câm), EE ta chỉ việc thêm D vào cuối động từ đó.

Smile → smiled
Change → changed
Advise → advised
Love → loved
Live → Lived
Agree → agreed
Believe → Believed
Invite → Invited
Like → liked
Move → moved

3.Động từ 1 âm tiết, kết thúc bằng “Nguyên âm + Phụ âm”.

Những động từ tận cùng bằng một phụ âm, trước đó có một nguyên âm (u, e, o, a, i), ta nhân đôi phụ âm rồi thêm ED vào. Tuy nhiên, với động từ kết thức bằng phụ âm h, w, y, x thì ta chỉ thêm “ED” mà không gấp đôi phụ âm.

Stop → stopped
Hug → hugged
Rub → rubbed
Fit → Fitted
Plan → Planned

Nhưng nếu phụ âm cuối là h, w, y, x thì chỉ thêm ED:

Stay → stayed
Play → played
Allow → allowed
Follow → followed

4.Động từ 2 âm tiết kết thúc bằng “nguyên âm + phụ âm”, trọng âm ở vần cuối

Với những động từ có 2 vần, với trọng âm ở vần cuối, tận cùng là “một nguyên âm + một phụ âm”, ta “gấp đôi phụ âm” cuối và thêm ED vào sau động từ.

Prefer → preferred
Permit → permitted
Transfer → transferred
Stop → stopped
Travel → travelled

Nhưng động từ 2 âm tiết có kết thúc “nguyên âm + phụ âm”, mà trọng âm ở vần đầu (không phải vần cuối như trường hợp ở trên), thì ta chỉ thêm ED vào cuối mà không gấp đôi phụ âm.

Enter → entered
Listen → listened

5.Động từ tận cùng bằng “Phụ âm + Y”

Với những động từ tận cùng bằng chữ “Y” dài, trước đó là “một phụ âm”, thì ta phải đổi “Y” dài thành “i” ngắn, và thêm “ED” vào cuối động từ.

Try → tried
Deny → denied
Carry → carried
Hurry → hurried
Study → Studied
Worry → Worried
Marry → Married

Tuy nhiên, nếu trước “Y” là một nguyên âm (a, o, u, i, e) thì ta chỉ thêm ED như bình thường mà không thay đổi “Y”:

Obey → obeyed
Play → played
Enjoy → Enjoyed

6.Đối với động từ bất quy tắc, động từ đổi sang thì quá khứ không theo quy tắc ở trên:

Go → went
See → saw
Buy → bouht

Phát âm đuôi ED chuẩn xác nhất

Sau khi đã thêm ED vào động từ có quy tắc trong tiếng Anh, người học phải biết phát âm và nghe âm này thật chuẩn. Có 3 cách phát âm là đọc thành /id/, /t/ và /d/. Trong đó, quy tắc là bạn cứ mang tâm thế đuôi ED thì phát âm thành /d/ vì đây là phần lớn, với động từ kết thúc bằng t, d thì đọc là /t/, còn chỉ việc nhớ các trường hợp đọc thành /t/ nữa mà thôi.

1.Đọc thành /t/ với trường hợp thêm ED mà động từ có âm cuối kết thúc là /k/, /p/, /t/ /s/, /f/, /ʃ/, /tʃ/ (thường chữ cái cuối là p, k, gh, s, sh, ch…)

Stop /stɒp/ →  stopped /stɒpt/
Hope → hoped /həʊpt/

2.Đọc thành /id/ với trường hợp thêm ED mà động từ có âm cuối là kết thúc là âm /t/ hoặc /d/ (thường có chữ cái cuối là T và D)

Need → needed /ˈniː.dɪd/
Invitive → invited /ɪnˈvaɪtid/

3.Đọc thành /d/ với trường hợp thêm ED cho động từ có âm cuối là các âm hữu thanh còn lại như /b/, /v/, /z/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, /g/, /ʒ/, /dʒ/, /ð/, hoặc kết thúc bằng nguyên âm u, e, a, o, i.

Return /rɪˈtɜːn/ → returned /rɪˈtɜːnd/
Agree /əˈɡriː/ → agree /əˈɡriːd/

Chúng ta đã nắm bắt quy tắc thêm ED trong tiếng Anh vào sau động từ có quy tắc ở thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ khác. Cần chú ý tới các trường hợp là động từ tận cùng bằng “E”, động từ kết thúc bằng “nguyên âm + phụ âm” và động từ có “phụ âm + y” ở cuối.

Ngoài ra, trong tiếng Anh có hơn 600 động từ bất quy tắc mà bạn phải nhớ hoặc tra sách, vì chúng không tuân theo cách thêm đuôi ED vào sau động từ như hướng dẫn của ChuyenNgu.Com ở trên. Tuy nhiên, số này là quá lớn và thực tế chỉ có khoảng 100 trường hợp bất quy tắc được sử dụng thường xuyên. Kết hợp với quy tắc thêm ED như thông thường, bạn có thể dễ dàng làm chủ với các thì quá khứ rồi.