Quy tắc cách thêm đuôi ING vào sau động từ trong tiếng Anh

Quy tắc cách thêm đuôi ing trong tiếng Anh, việc thêm ing vào sau động từ được dùng ở thì tiếp diễn và thành lập Danh động từ. Quy tắc thêm ing là trường hợp dễ nhất, và ít có dạng bất quy tắc so với các trường hợp khác, như s hay ed. Phần lớn, chúng ta chỉ việc thêm ING vào sau động từ, chỉ một số sẽ tùy vào âm tiết và ký tự đi kèm sẽ được tùy biến riêng.

Quy tắc cách thêm đuôi ING vào sau động từ trong tiếng Anh

Chúng ta thêm ING vào động từ trong tiếng Anh ở những trường hợp sau:

 • Các thì tiếp diễn, như thì Hiện tại tiếp diễn, Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, Quá khứ tiếp diễn, Quá khứ hoàn thành tiếp diễn, Tương lai tiếp diễn, Tương lai hoàn thành tiếp diễn.
 • Thành lập danh động từ (Gerund), tức thêm V-ing sau động từ để biến thành danh từ.

Để các bạn hiểu rõ hơn, ChuyenNgu.Com xin giải thích, Danh động từ là hình thức được thành lập khi thêm đuôi –ING vào sau động từ nguyên mẫu. Bản chất của danh động từ là sử dụng Động từ như một Danh từ. Nên nhớ, đuôi ING được phát âm thành /-ɪŋ/.

CÁCH THÊM ING VÀO SAU CÁC ĐỘNG TỪ

Chúng ta có những quy tắc thêm Ing vào động từ, như bỏ “e” ở cuối, gấp đôi phụ âm cuối, biến IE thành “y” rồi thêm Ing. Ở đây, bạn phải dựa vào ký tự cuối, tức từ đó tận cùng bằng chữ cái nào. Trong cách thêm đuôi ING sau động từ, bạn không cần quan tâm tới “phiên âm”, chỉ một số trường hợp thì cần biết trọng âm rơi vào âm cuối hay âm đầu thôi. ChuyenNgu.Com sẽ hướng dẫn chi tiết quy tắc cách thêm ING trong tiếng Anh.

1. Quy tắc chung trong cách thêm ING: thông thường, chúng ta chỉ việc thêm đuôi “-ING” vào sau động từ.

Ví dụ:

 • Go → going
 • Speak → speaking

2. Quy tắc bỏ “E” ở cuối khi thêm ING: Với những động từ tận cùng bằng “E” (câm), chúng ta bỏ “E” và thêm ING.

Ví dụ:

 • Change → changing
 • Have → having

Tuy nhiên, với động từ tận cùng bằng “EE”, tức 2 chữ E, thì giữ nguyên và thêm ING như bình thường.

Ví dụ:

 • Free → freeing
 • See → seeing

3. Quy tắc gấp đôi phụ âm cuối khi thêm ING: Với động từ 1 âm tiết, tận cùng bằng “Nguyên âm + Phụ âm” (Trừ h, w, x, y), ta gấp đôi phụ âm và thêm ING.

Ví dụ:

 • Stop → stopping
 • Shop → shopping

Tuy nhiên, với những động từ tận cùng bằng h, w, x, y thì ta giữ nguyên và thêm ING như bình thường:

Ví dụ:

 • Fix → fixing (vì x ở cuối)
 • Play → playing (vì y ở cuối)

Những động từ tận cùng bằng “2 nguyên âm + phụ âm”, hay “phụ âm + phụ âm” ở cuối, ta vẫn giữ nguyên và thêm ING bình thường.

Ví dụ:

 • Greet → greeting (đi trước bằng 2 nguyên âm)
 • Work → working (tận cùng bằng 2 phụ âm)

4. Với động từ 2 vần, TRỌNG ÂM rơi vào âm tiết cuối, tân cùng bằng “nguyên âm + phụ âm”, ta gấp đôi phụ âm và thêm ING.

Ví dụ:

 • Prefer /prɪˈfɜːr/ → preferring
 • Transfer /trænsˈfɜːr/ → transferring

Lưu ý: với động từ tận cùng bằng chữ “L”, thì giữa người Anh và người Mỹ có quy tắc thêm ING khác nhau. Người MỸ sẽ không gấp đôi “L” ở cuối, trong khi người ANH lại gấp đôi chữ “L” cuối cùng.

Ví dụ:

 • Travel Travelling (người Anh)
 • Travel Traveling (người Mỹ)

5. Quy tắc biến “IE” thàng “Y” rồi thêm ING: Với những động từ tận cùng bằng “IE”, bạn phải đổi IE thành “Y” và thêm ING vào sau.

Ví dụ:

 • Tie → tying
 • Lie → lying

Động từ tận cùng bằng “Y”, ta vẫn giữ nguyên “Y” và thêm ING như bình thường. Cái này khác với quy tắc thêm s, ed nhé. Nhắc để các bạn nhớ, không lại cứ theo thói quen biến “Y” thành “i” rồi thêm ING thì thành ra có hai chứ “ii” đứng cạnh nhau.

Ví dụ: Hurry → Hurrying

6. Với 3 động từ là “Traffic”, “Mimic” và “Panic”, bạn phải thêm chữ “K” ở cuối rồi mới thêm –ING.

 • Traffic → trafficking
 • Mimic → mimicking
 • Panic → panicking

Quy tắc thêm ING vào động từ trong tiếng Anh là dễ nhất. Chúng ta chỉ việc thêm ING theo cách thông thường, vài trường hợp đặc biệt đã có quy tắc rồi, như gấp đôi phụ âm, biến IE → Y, hay thêm chữ “K” ở 3 động từ đặc biệt. Lưu ý là trong cách thêm ING, động từ tận cùng bằng “Y” thì bạn không bỏ chữ y này nhé, mà cứ thêm ING bình thường. Quy tắc này khác so với các trường hợp khác trong tiếng Anh.