Cấu trúc, công thức Thì Quá Khứ Tiếp Diễn đầy đủ có ví dụ minh họa

Công thức, cấu trúc Thì Quá Khứ Tiếp Diễn, cách thành lập dạng thức ở dạng khẳng định, phủ định và nghi vấn với ví dụ minh họa dễ hiểu. Đây là thì dùng để nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ. Để thành lập dạng thức Thì Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continous Tense), bạn phải sử dụng Was, Were và chia động từ ở dạng V-ing. Ở dạng câu hỏi, bạn chỉ việc chuyển Was/Were lên đầu, thể nghi vấn thêm –Not vào sau Was/Were.

Câu khẳng định I/He/She/It was V-ing You/We/They were V-ing
Câu phủ định I/He/She/It wasn’t V-ing You/We/They weren’t V-ing
Câu nghi vấn Was I/He/She/It V-ing? Were You/We/They V-ing?
Câu trả lời Yes Yes, I/He/She/It was Yes, You/We/They were
Câu trả lời No No, I/He/She/It wasn’t No, You/We/They weren’t

1.Affirmative – Thể khẳng định

I, He, She, It + was We, You, They + were + Verb + ing

Bạn có thể tham khảo: Cách thêm ing vào động từ.

Ví dụ:
-I was washing my clothes. (Tôi (đã) đang giặt áo của mình).
-We were doing homework. (Chúng tôi (đã) đang làm bài tập về nhà).

2.Negative – thể phủ định

I, He, She, It + was We, You, They + were + Not + Verb + ing

Ví dụ:
-I wasn’t watching TV at 11 PM. (Lúc 11 giờ tối, tôi đang không xem TV).

3.Interrogative – Thể nghi vấn

Was + I, He, She, It + Verb + ing?
Were + We, You, They + Verb + ing?

Trả lời:

-Yes, I/He/She/It was. Yes, You/We/They were.
-No, I/He/She/It wasn’t. No, You/We/They weren’t.

Ví dụ:

-Were they listening to music when she came? Yes, they were (hoặc No, they weren’t) – (Họ có đang nghe nhạc khi cô ấy đến không. Vâng, họ có hoặc No, họ không nghe nhạc).

4.Interro-Negative – Thể nghi vấn phủ định.

Wasn’t + I, He, She, It + Verb + ing?
Weren’t + We, You, They + Verb + ing?

Trả lời:

-No, I/He/She/It wasn’t. No, You/We/They weren’t.
-Yes, I/He/She/It was. Yes, You/We/They were.

Ví dụ:
-Weren’t you listening to music when I came? (Bạn đang không nghe nhạc khi tôi đến phải không?)
-No, I wasn’t listening to music.  (Yes, I was listening to music when you came.) – (Không, tôi không nghe nhạc khi bạn đến. Hoặc, có, tôi có nghe nhạc khi bạn đến).

Cấu trúc thì Quá khứ tiếp diễn khá đơn giản để thành lập. Ở dạng thức này, động từ Tobe sẽ được chuyển dang dạng quá khứ là Was/Were, động từ không chia nhưng phải thêm đuôi –Ing phía sau, vì nhằm diễn tả sự diễn tiến, quá trình của sự vật, sự việc. Do dễ nhớ công thức thì Quá khứ tiếp diễn nên nhiều bạn hay chủ quan, đặc biệt ở phần nghi vấn phủ định và quy tắc thêm ing, nhớ ôn lại phần này thật kỹ nhé.