Dấu hiệu Nhận biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn đầy đủ

Những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn với trạng từ chỉ thời gian đặc trưng dễ nhận ra nhất. Cũng giống HTHT, HTHT tiếp diễn nhằm diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ nhưng vẫn còn tiếp diễn tới hiện tại. Trong đó, thì này tập trung nhấn mạnh tới khoảng thời gian diễn ra của sự vật, sự việc, tức quan tâm tới tính liên tục của hành động, khác với HTHT là quan tâm tới kết quả. Vì thế, Cách nhận biết Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn là hay dùng với 2 giới từ Since, For, hay All + thời gian, như all day, all her/his lifetime, all day long, all the morning/afternoon.

Các Dấu hiệu Nhận biết Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

1.- Since + mốc thời gian

  • He has been working since 10 AM. (Anh ấy làm việc từ 10 giờ sáng.)

2.- For + khoảng thời gian

  • We have been watching TV for 2 hours. (Chúng tôi xem TV được 2 tiếng rồi.)

3.- All + thời gian (All day, all the morning/afternoon, all day long, all her/his lifetime …)

  • We have been working all the afternoon. (Chúng tôi làm việc suốt buổi chiều.)

Trong những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, chúng ta nên chú ý sự khác biệt giữa thì này với HTHT để tránh nhầm lẫn.

  • HTHT tiếp diễn chú ý tới bản thân hành động, còn việc nó đã hoàn thành hay chưa không quan trọng. HTHT lại quan tâm tới kết quả của hành động chứ không chú ý tới bản thân của nó, quan trọng là nó đã hoàn thành.
  • HTHT tiếp diễn thường nói về việc hành động đã diễn ra trong thời gian bao lâu (how long), còn HTHT nói về số lượng, số lần đã thực hiện hành động (how many).

Ở phần dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, bạn nên nhớ thì này không dùng với các động từ chỉ cảm giác như to see, to hear, to feel, to taste, to smell… hoặc động từ chỉ nhận thức, tình cảm như like (muốn), love (yêu), realize (nhận ra), suppose (giả sử)…