Thì Tương Lai Hoàn Thành The Future Perfect Tense trong tiếng Anh

Kiến thức lý thuyết Thì Tương Lai Hoàn Thành The Future Perfect Tense trong tiếng Anh có ví dụ minh họa dễ hiểu và đầy đủ nhất. Đây là thì có cách dùng đơn giản, nhưng không ít bạn bị nhầm. Tương Lai Hoàn Thành về cơ bản, dùng để diễn đạt một hành động, sự việc sẽ diễn ra và hoàn tất trước một mốc thời gian, hoặc hành động, sự việc khác trong tương lai.

I.Khái niệm của thì

Thì Tương Lai Hoàn Thành có tên tiếng Anh The Future Perfect Tense, là thì dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Điều đặc biệt, hành động, sự việc đó sẽ hoàn tất trước một hành động, sự việc khác trong tương lai. Hoặc nó sẽ hoàn thành trước một mốc thời gian xác định cũng trong tương lai.

Trong câu, hành động diễn ra và hoàn thành trước được chia ở thì Tương Lai Hoàn Thành, còn hành động xảy ra sau được chia ở Hiện Tại Đơn.

II.Công Thức, Cấu Trúc Của Thì

Thì Tương Lai Hoàn Thành trong tiếng Anh sử dụng trợ động từ Will + Have, động từ chia ở quá khứ phân từ 2, hay động từ cột 3.

1.Thể Khẳng Định

S + will + have + VpII

-Trong đó: S (subject) là Chủ ngữ, Will/ have là trợ động từ, VpII là động từ phân từ II (hay còn gọi động từ chia ở cột 3).

2.Thể Phủ Định

S + will + not + have + VpII

Lưu ý: Will not = won’t. Trong câu phủ định, ta chỉ việc thêm not ngay sau Will.

3.Thể Nghi Vấn, Câu Hỏi

Will + S + have + VpII ?
Trả lời: Yes, S + will hoặc No, S + won’t

Lưu ý: Trong câu hỏi, ta chỉ việc chuyển trợ động từ Will lên trước chủ ngữ, và đặt dấu chấm hỏi (?) ở cuối câu.

III.Cách Sử Dụng Của Thì

1.Thì The Future Perfect Tense trong tiếng Anh dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ diễn ra và hoàn thành trước một mốc thời gian, thời điểm trong tương lai.

Ví dụ: Tomorrow, Our family will have eaten before New Year’s Eve. (Ngày mai, gia đình chúng tôi sẽ có bữa tất niên và ăn xong trước khi đón giao thừa).

2.Thì Tương Lai Hoàn Thành trong tiếng Anh dùng để diễn tả hành động, sự việc sẽ xảy ra và hoàn thành trước một hành động, sự việc khác trong tương lai. Hành động sẽ hoàn thành trước được chia ở Tương Lai Hoàn Thành, Hành động sau được chia ở Hiện Tại Đơn.

Ví dụ: Tomorrow, I will have cleaned the house before our family have a new year’s eve party. (Ngày mai, tôi sẽ cọ nhà xong trước khi cả nhà ăn Tất Niên).

III.Dấu Hiệu Nhận Biết Của Thì

Do Thì Tương Lai Hoàn Thành The Future Perfect Tense trong tiếng Anh diễn tả hành động sẽ xảy ra và hoàn thành trước hành động khác (hoặc mốc thời gian) trong tương lai, nên nó thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian ở tương lai. Chúng ta có thể thấy các cụm từ sau xuất hiện:

-By + thời gian trong tương lai: như by 5 a.m, by tomorrow, by next month, by next week, by next year…

-By the end of + thời gian trong tương lai: by the end of next day/ week/month/year…

-By the time + mệnh đề Hiện tại đơn: by the time I go/wake up…

-Before + mốc thời gian/sự kiện: before 11 p.m, before I finish…

-Khoảng thời gian + from now: 3 days/1 week/ 3 months from now.

Phần lý thuyết Thì Tương Lai Hoàn Thành The Future Perfect Tense trong tiếng Anh theo ChuyenNgu.com nghĩ khá dễ thở, nhưng áp dụng cần đúng với hoàn cảnh tránh nhầm lẫn. Hành động, sự việc của thì đều xảy ra trong tương lai, nhưng được giả định là hoàn thành trước một mốc thời gian hay sự việc, hành động khác cũng ở thời tương lai.